Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 REACH OUT FOR CHRIST 

v překladu : "Dosahuj (lidí) pro Krista"

 

      rofclogo.jpg

 

JSME SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ, KTEŘÍ VĚŘÍ PRAVDÁM BIBLE A V JEDINEČNOST BOHA STVOŘITELE

Křesťanské společenství ROFC Šternberk bylo založeno australským evangelistou a misionářem Stevem Ryderem  v roce 1992. Steve založil také křesťanská společenství i v jiných městech Severní Moravy i v zahraničí.

Cílem křesťanského společenství je, podílet se na šíření poselství Bible a učení Ježíše Krista do všech vrstev společnosti našeho národa. Jsme otevřeni všem občanům, kteří chtějí poznat Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele, následovat učení Božího Slova a aktivně se podílet na činnosti společenství v šíření evangelia ostatním lidem našeho národa.

Naše společenství je registrováno na ministerstvu vnitra České republiky a jeho činnost je jím schválena                     

           

https://media.giphy.com/media/2mzPqzoGBp2CjFD6y0/giphy.gif

 

 

 

 

 

 

 

* Věříme v Ježíše Krista, který zemřel za hříchy lidstva a tím nás znovu usmířil s Bohem, který je živý a skutečný, připraven pomoci nám v našem každodenním bytí.

* Věříme v jednoho Boha (Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha svatého), jenž je stvořitelem všech věcí

* Věříme, že Ježíš Kristus, jednorozený Syn Boží byl počat z Ducha Svatého, žil a zemřel smrtí ukřižování na Golgotském kříži, byl vzkříšen, vystoupil na nebesa a žije po pravici Boha Otce

* Věříme, že Bible je inspirované Boží slovo, a bezchybné pravidlo víry

* Věříme ve věčnou radost spasených, a věčné utrpení těch, kteří jej odmítají

* Věříme v Boží uzdravení ducha, duše i těla

* Věříme v křest vodou a křest Duchem Svatým

* Věříme v blízký osobní vztah s Bohem Stvořitelem

* Věříme v evangelizační a misijní práci v souladu s křesťanským pověřením

* Věříme v návrat Pána Ježíše Krista.

 

 

bible-and-passwords.jpg

 

 

KDO NEJSME ?

Nejsme sektou a lidé nemají důvod se nás obávat. V dnešní době lidé dokáží věřit "ledasčemu", ale základu duchovních a morálních standardů se mnohdy vysmívají. Proto našim hlavním cílem je donést k dnešnímu člověku Bibli, pravdy a skutečnosti v ní zapsané a praktikované zachráncem lidstva - Ježíšem Kristem, takové jako ve skutečnosti jsou, protože ke svému působení nepotřebujeme další dodatky, knihy a svazky napsané a vytištěné z vlastních řad, pro uspokojení vlastního ega, hyerarchie či autorit ani pro finanční prospěch.

Nikdy "Nedraftujeme" lidi a nenutíme nikoho ke členství ani nevyžadujeme finanční úplatu.

Vše, co se nás týče, je záležitostí svobodného rozhodnutí a dobrovolné vůle !

 

 

 

KNIHA, KTERÁ MĚNÍ ŽIVOT

Bible  je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a Bohem inspirované. Bible je označována též jako Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.

První část Bible tvoří Starý zákon, který obsahuje soubor posvátných knih, který křesťané převzali z judaismu. Starý zákon byl původně z velké části napsaný v hebrejštině, některé části aramejsky.

Druhá část Bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry všech křesťanských církví je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o spasiteli lidstva Ježíši Kristu, naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona je řečtina.

Obrazek

Poselství Bible

Přestože jednotlivé knihy Bible pocházejí z různých historických období, křesťané věří, že Bible předává jisté ucelené poselství.

V jistém okamžiku (na počátku) dějin lidé odmítli Boží plán a zhřešili. Protože všichni lidé zhřešili a nikdo z nich tak nemohl přijít přímo k Bohu, Bůh se dával člověku poznat srozumitelným způsobem. Aby Bůh mohl člověka zachránit, povolal si Abrahama a jeho potomstvo, aby se stali prostředkem záchrany celého lidstva. Z téhož důvodu daroval Bůh prostřednictvím Mojžíše izraelskému národu zákon a uzavřel s ním smlouvu. Izraelský národ se v průběhu svých dějin odvracel od Boha a zase se k němu navracel. V této době Bohem poslaní proroci, kromě napomínání Izraelců, aby se navrátili k Bohu, poukazovali také na to, že v zákonu, který Bůh lidem dal, nejsou pouze samoúčelné příkazy, ale že zákon odráží něco z vlastností Boha, který je dobrý a touží po co největším dobru pro člověka.

Prohloubené porozumění Božího zákona přinesl Ježíš Kristus společně s pozváním do Božího království, v němž bude dobro, pro něž zákon existuje (zákon existuje proto, aby si lidé uvědomili, kde až je hranice "dobra", "dokonalosti" a že ji nemůžou dosáhnout a proto potřebují odpuštění, které je, podle křesťanství, Boží milostí), dovedeno k dokonalosti. Svou smrtí na kříži a svým vzkříšením získal Ježíš pro ty, kdo v něho uvěřili, záchranu a smíření s Bohem. Ježíš si vyvolil své učedníky, apoštoly a na nich zbudoval nový Boží lid, který s nadějí očekává Ježíšův příchod na konci časů a naplnění jeho zaslíbení.

viz : http://www.bible21.cz/